جستجو

راهنمای خرید از قسطیوال

1- ثبت نام و احراز هویت

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

2- مشاهده محصولات

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

3- سبد خرید اقساطی

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

4- تایید توسط فروشنده کالا

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

5- تایید توسط سازمان شما

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

6- پرداخت پیش پرداخت

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

7- دریافت محصولات

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.

8- پرداخت دوره ای اقساط

پس از ثبت نام و انتخاب سازمان خود اعلانی به سازمان شما مبنی بر ثبت نام شما ارسال میشود،
نماینده این سازمان هویت شما و میزان اعـتبار شما را تایید خواهد کرد.